HL7
13
0

Document Management (MDM)

Deze sectie definieert de transactieset voor medisch documentbeheer (MDM). Het ondersteunt de verzending van nieuwe of bijgewerkte documenten of informatie over hun status (sen). De triggergebeurtenissen en berichten kunnen worden onderverdeeld in twee brede categorieën, een die de statussen van documenten beschrijft, en een die beide de statussen beschrijft en de documentinhoud zelf bevat.

De inhoud van een document kan worden weergegeven met een of meer observatiesegmenten (OBX). Waar koppen of scheidingen van nature in de tekst voorkomen, verdient het de voorkeur dat elk van deze blokken wordt weergegeven als een afzonderlijk OBX-record. Waar systemen de tekst kunnen opsplitsen in afzonderlijke medische concepten, moet het meest atomaire niveau van granulariteit van inhoud worden weergegeven, idealiter waarbij elk medisch concept wordt vertegenwoordigd in zijn eigen OBX-segment. Veel van deze concepten kunnen worden weergegeven als gecodeerde entiteiten.

In Nederland wordt MDM ingezet teneinde tekstuele rapportages (of een unieke URI daarvan) aan shared-data (meestel EPD-achtige) systemen te verzenden. Van dit type koppeling zijn meerdere implementaties in Nederland bekend.

Het MDM bericht leent zich bij uitstek ook voor transmuraal gebruik. Het ondersteund zowel het geautoriseerd versturen van rapportages tussen zorgverleners (d.m.v. data-duplicatie in het ontvangende systeem) als het bijwerken van verwijsindexen (de vindplaats van het document wordt verzonden, niet het eigenlijke document).

Bijzondere aandacht vereist het vraagstuk van de “eigendomsrechten” van medische dossiers en de daartoe behorende documenten, aangezien deze regelingen bepalen of, door wie of welke applicatie en onder welke voorwaarden een dossier als geheel of gedeeltelijk kan worden geraadpleegd. Gewezen wordt op het feit dat daarvoor in ons land nog geen algemeen aanvaarde regels zijn vastgelegd. Wel heeft de Registratiekamer een aantal richtlijnen uitgevaardigd waaraan uit hoofde van onder meer de privacywetgeving moet worden voldaan, doch deze zijn volstrekt ontoereikend voor de hier bedoelde regeling. Zoals in de inleiding beschreven bevat dit hoofdstuk op dit moment geen mogelijkheden informatie aangaande rechten rondom inzage te versturen.

Geadviseerd wordt om bij het ontwerpen van berichtenstructuren rond medische dossiers als basisregel uit te gaan van het principe dat:

  • de patiënt ten alle tijde eigenaar blijft van zijn gegevens, aangezien het feit dat een zorgverlener in staat is om deze gegevens aan een patiënt te onttrekken niet betekent dat daarmede ook het eigendom overgaat op de zorgverlener
  • de zorgverlener verantwoordelijk is voor het beheer van de gegevens die hij/zij op enige wijze verkrijgt. Deze basisregel houdt in dat een zorgverlener altijd toestemming van een patiënt nodig heeft om gegevens te kunnen distribueren of gegevens van derden te kunnen inzien of gebruiken
  • de zorgverlener die op enig moment de eindverantwoordelijkheid heeft ook de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens, ook de gegevens die eerder zijn aangeleverd door derden of tijdens deze verantwoordelijkheidperiode worden toegevoegd

Het hanteren van deze basisregels is van groot belang voor de applicaties die documenten voor medische dossiers aanleveren, onder meer omdat daarmee moet worden bestuurd : (a) welke applicatie op enig moment “leidend” is, dat wil zeggen het beheer voert over de gegevensverzameling en (b) hoe de overgang van dit “eigendom” wordt geregeld indien documenten worden overgedragen van de ene applicatie naar een andere applicatie.

Trigger events en berichtdefinities

MDM/ACK – original document notification and content (event T02)

Dit is een melding van het aanmaken van een document met de bijbehorende inhoud.

Scenario A: dictaat wordt getranscribeerd en het kaartvolgsysteem wordt gewaarschuwd dat het document bestaat en vereist authenticatie. De inhoud van het document wordt samen met de melding verzonden.

Scenario B: een provider bestelt een reeks van drie röntgenfoto’s. Het dictaat van de radioloog wordt overgeschreven in één document, dat alle drie de opdrachten omvat. Meerdere placernummers worden gebruikt om elk van de bestellingen binnen het enkele documentbericht te identificeren. De melding en de inhoud van het document worden verzonden.

Voorbeeld:

Het volgende is een voorbeeld van een originele verzending van een geschiedenis en lichamelijk onderzoek dat is geverifieerd voordat dit bericht werd gestart:

Opmerking: als de gestuurde gegevens niet als text worden verstuurd kan in OBX worden opgegeven wat het type is (zie Hoofdstuk 2 voor de ED en RP datatypen). Bij verzending van een Base64 geencodeerd XML bestand wordt de OBX dan bijvoorbeeld:

Het  volgende voorbeeld bevat een RTF document afkomstig uit een EPD systeem waarin de HL7-separators (volgens paragraaf 2.10) zijn vervangen door escape sequences (bijvoorbeeld \E\ in plaats van \ en \X0d0a\ in plaats van <cr><lf>).

Naast XML is bijvoorbeeld ook RTF als type gedefinieerd. Voor een willekeurig mimetype (bijv Word) kun je aangeven, dat de inhoud een multipart MIME type is. NB: Om de leesbaarheid van het onderstaande voorbeeld te vergroten zijn alle \x0d0a\ (newlines) op een nieuwe regel opgenomen.

Een ander voorbeeld van een multipart MIME type is het verzenden van documenten volgens de HL7 CDA (Clinical Document Architecture) standaard. NB: Om de leesbaarheid van het onderstaande voorbeeld te vergroten zijn alle \x0d0a\ (newlines) op een nieuwe regel opgenomen.

In plaats van het versturen van het document zelf wordt eveneens gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het versturen van een link (een verwijzing in de vorm van een URI) naar het verslag. De ontvanger kan op een later tijdstip het verslag ophalen door het document via de URI te benaderen. De URI van een document kan in OBX worden verstuurd, OBX.2 bevat in dat geval RP, en OBX.5 dan de URI. (Zie hoofdstuk 2 voor datatype RP). Enige OBX voorbeelden:

MDM/ACK – document status change notification and content (event T04)

Dit is een melding van een wijziging in een status van een document met de bijbehorende inhoud.

Scenario: een document is geverifieerd. De melding wordt naar het kaartvolgsysteem gestuurd en wordt gebruikt om de documentstatus bij te werken van vooraf geverifieerd naar geverifieerd of wettelijk geverifieerd. De documentinhoud wordt ook verzonden.

MDM/ACK – document edit notification and content (event T08)

Het enige geldige gebruik van deze triggergebeurtenis is voor documenten met de beschikbaarheidsstatus ‘Niet beschikbaar’, d.w.z. het document is niet beschikbaar gesteld voor patiëntenzorg.

Dit is een melding van een bewerking in een document met de bijbehorende inhoud.

Scenario: fouten die moeten worden gecorrigeerd, worden ontdekt in een document. Het originele document wordt bewerkt en een wijzigingsmelding en documentinhoud worden verzonden.

Tags:

Soortgelijke Berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Meest Bekeken Berichten

Menu