HL7
150
0

Admission, Discharge & Transfer (ADT)

Hier worden de verschillende events beschreven die gelden binnen ADT (Admission, Discharge en Transfer). In de Nederlandse implementatiegids zullen alleen de events worden toegelicht waarvan het gebruik bekend is of binnenkort verwacht wordt.

De berichtopbouw van de ADT events is voor de meeste events gelijk. We zullen de meest uitgebreide vorm hierin eenmalig vermelden. Geadviseerd wordt om, als er naast de specifieke event nog andere zaken gewijzigd zijn, volgend op deze event nog een A08 te sturen.

Bijvoorbeeld, als bij een overplaatsing tevens de geboortedatum van de patiënt wordt gewijzigd, resulteert dit in een A02 bericht, gevolgd door een A08 bericht. Het A08 bericht wordt gebruikt als er een wijziging heeft plaatsgevonden waarvoor geen specifieke trigger event (bericht) gedefinieerd is.

Een event wordt niet eerder verstuurd dan de de gebeurtenis waarop deze betrekking heeft. Voorbeeld: een ontslagbericht A03 wordt niet voor de ontslagdatum/tijd verstuurd, als deze informatie toch eerder benodigd is, moet hiervoor het geplande ontslagbericht A16 worden verstuurd. Dit A16 bericht wordt dan op de ontslagdatum/tijd gevolgd door het ontslagbericht A03.

Als de events om organisatorische redenen toch eerder worden geregistreerd/verstuurd (wat meestal de praktijk is), dient men er rekening mee te houden dat de huidige events alleen betrekking hebben op de actuele situatie. De berichten mogen niet gebruikt worden om historische mutaties door te geven.

Een correctie op een onterechte overplaatsing kan na het ontslag niet meer worden doorgegeven. Om deze correctie toch te kunnen doorgeven is het noodzakelijk dat eerst het ontslag wordt geannuleerd, dan pas kan de correctie op de overplaatsing kan worden doorgegeven.

Onderstaand wordt een overzicht van de meest gebruikte berichten gegeven, deze zijn naar gebruik gegroepeerd. Als een regel inspringt wil dat zeggen, dat dit bericht alleen mag/kan worden gestuurd als een bericht uit een hoger gelegen niveau vooraf is gegaan:

Om te weten van een bericht welke segmenten het bericht kan/moet bevatten, wordt verwezen naar de officiële HL7-documentatie. In principe worden alleen die velden van het segment die bij het event horen, doorgegeven.

Voorbeeld: Als een patiënt wordt overgeplaatst en hierbij tegelijk ook een adreswijziging wordt geregistreerd wordt aanbevolen om dit niet gecombineerd in één bericht door te geven. Hiervoor worden twee berichten gebruikt, het A02-bericht voor de overplaatsing en het A08-bericht voor de adreswijziging. Dit ondanks dat het technisch mogelijk is om al bij het A02-bericht de gewijzigde adresgegevens door te geven.

ADT/ACK – admit/visit notification (event A01)

Een A01-bericht heeft zowel een klinische als een poliklinische toepassing. In de klinische situatie wordt het bericht gestuurd als een patiënt wordt opgenomen, d.w.z. wordt toegewezen aan een bed. Dit kan zowel een geplande als een spoedopname zijn.

Als voorafgaande aan de opname een wachtlijst inschrijving was gedaan, dan wordt door dit opnamebericht de patiënt voor deze behandeling impliciet van de wachtlijst afgehaald.

In de poliklinische toepassing kan het bericht worden gebruikt voor poliklinische contacten. In dat geval mag het bericht ook worden gebruikt in combinatie met event A03 discharge/end visit t.b.v. patiënt tracking.
Dit bericht wordt in Nederland ook gebruikt voor het doorgeven van een dagbehandeling of poliklinische bevalling. Hiertoe wordt de rubriek PV1-18 ‘Patient type’ gevuld met de waarde ‘D’ voor dagverpleging. Een Dagverpleging/poliklinische bevalling kan net als een klinische opname geannuleerd worden met het A11 bericht.

Let op: er zijn implementaties bekend waar opnames kunnen worden geregistreerd voorafgaand aan het werkelijk plaatsvinden ervan. In dat geval moet goed afgestemd worden hoe ontvangers hiermee overweg kunnen.

Voorbeeld:

Patiënt mevrouw Jeanet L.M.G. van Testpatiënt-van het Hek, geboren 1 januari 1960 te Assen, wordt op 17 september 2008 klinisch opgenomen onder bezoeknummer 12344321 bij Neurologie, afdeling 6-SCU, kamer 6, bed 1, door dr. Opnamearts en wordt behandeld door dr. Specialist. Haar burgerservicenummer is 123456782 en alle wettelijke controles in het kader van de Wbsn-z inclusief WID-controle zijn op de dag van opname gedaan. De verwachting is dat zij twee dagen later weer ontslagen zal worden (PV2-9 = 20080919)

ADT/ACK – transfer a patient (event A02)

Een A02-bericht wordt verstuurd als de fysieke locatie van de patiënt wijzigt. De nieuwe locatie van de patiënt moet in PV1-3 ‘Assigned Patiënt Location’ worden gezet, en de voormalige locatie in PV1-6 ‘Prior Patiënt Location’. Indien de initiële opname afdeling wordt gewijzigd (gecorrigeerd), dan moet hiervoor een A08 bericht worden gestuurd. Dit kan alleen als er nog geen overplaatsingen zijn geregistreerd.

Voorbeeld:

Patiënt mevrouw Jeanet L.M.G. van Testpatiënt-van het Hek, geboren 1 januari 1960 te Assen, wordt op 18 september 2008 overgeplaatst binnen Neurologie, afdeling 6-SCU, kamer 6, bed 1 naar bed 2, Haar burgerservicenummer is 123456782 en alle wettelijke controles in het kader van de Wbsn-z inclusief WID-controle zijn op de dag van opname gedaan.

ADT/ACK – discharge/end visit (event A03)

Een A03-bericht wordt verstuurd om aan te geven dat de patiënt wordt ontslagen uit de kliniek of dat het poliklinische contact wordt beëindigd. Het geeft aan dat de status van de patiënt is gewijzigd in ‘Ontslagen’ en dat een ontslagdatum is vastgelegd.
De locatie waar de patiënt verbleef voorafgaand aan het ontslag wordt in PV1-3 ‘Assigned Patiënt Location’ gezet.

Als het ontslag het gevolg is van het overlijden van de patiënt, dan wordt geadviseerd om naast het A03 bericht een A08-bericht te sturen, waarbij in PID-29 ‘Death Date/time‘ de datum en in PID-30 ‘Patiënt Death Indicator’ de indicatie gezet worden. Dit bericht wordt in Nederland ook gebruikt voor het doorgeven van het einde van een dagbehandeling of poliklinische bevalling.

Let op: er zijn implementaties bekend waar ontslag wordt geregistreerd voorafgaand aan het werkelijk plaatsvinden ervan. Dit is niet correct, omdat hiervoor het event A16 is bedoeld. In dat geval moet goed afgestemd worden hoe ontvangers hiermee overweg kunnen.

Voorbeeld:

Patiënt mevrouw Jeanet L.M.G. van Testpatiënt-van het Hek, geboren 1 januari 1960 te Assen, wordt conform de verwachte datum op 19 september 2008 ontslagen van Neurologie, afdeling 6-SCU, kamer 6, bed 2, Haar burgerservicenummer is 123456782 en alle wettelijke controles in het kader van de Wbsn-z inclusief WID-controle zijn op de dag van opname gedaan.

ADT/ACK – register a patient (event A04)

Een A04-bericht wordt gebruikt om de (eenmalige) registratie van een patiënt aan te geven. Als een patiënt wordt opgenomen die nog niet geregistreerd is, wordt geadviseerd om eerst een A04 bericht te sturen, gevolgd door een A01 bericht. Dit wijkt af van wat de officiële HL7 documentatie aangeeft. De reden voor deze afwijking is dat het, in tegenstelling tot de Amerikaanse situatie, in Nederland gebruikelijk is om de gegevens van alle patiënten te bewaren, ongeacht of ze (nog) in behandeling zijn of niet.

Voorbeeld:

Patiënt mevrouw Jeanet L.M.G. van Testpatiënt-van het Hek, geboren 1 januari 1960 te Assen, wordt op 19 september, ongeveer een kwartier voordat ze wordt opgenomen bij Neurologie (zie voorbeeld in paragraaf 3.5.1) geregistreerd als patiënt. Hierbij worden controles in het kader van de Wbsn-z uitgevoerd, de verzekeringsgegevens gecontroleerd en de huisarts genoteerd.

Voorbeeld (incl. consent):

Patiënt mevrouw Jeanet L.M.G. van Testpatiënt-van het Hek, geboren 1 januari 1960 te Assen, heeft op 3 november 2016 toestemming gegeven om medische beelden uit te wisselen met een ander ziekenhuis (via een XDS infrastructuur). Ze gaf expliciet geen toestemming voor Medicatie te verzenden naar het LSP. Ze heeft, sinds de vraag haar is gesteld, nog geen beslissing genomen of zij de huisarts toestemming wil geven om via het zorgverlenerportaal van het ziekenhuis toegang tot haar dossier te geven.

ADT/ACK – pre-admit a patient (event A05)

Een A05-bericht wordt gebruikt om aan te geven dat een patiënt op de wachtlijst voor opname is geplaatst. De opname is nog niet gepland (hiervoor dient het A14 bericht te worden gebruikt), maar voorafgaand aan het plannen van de opname kunnen de benodigde pre-operatieve onderzoeken worden uitgevoerd. Om een indicatie te geven wanneer de patiënt moet worden opgenomen, kan PV2-25 Visit Priority Code worden gebruikt.

ADT/ACK – change an outpatient to an inpatient (event A06)

Een A06-bericht wordt gestuurd als bijvoorbeeld een dagbehandeling of een poliklinische bevalling klinisch wordt. Hiervoor moet dan al een A01 bericht zijn verstuurd. In de praktijk wordt hiervoor ook wel de dagbehandeling/poliklinische bevalling geannuleerd (A11) en een klinisch opnamebericht (A01) verstuurd.

ADT/ACK – change an inpatient to an outpatient (event A07)

Een A07-bericht wordt gestuurd als de patiënt al was opgenomen met een spoedopname (A01 bericht) en blijkt dat dit moet worden omgezet naar bijvoorbeeld een dagbehandeling of een poliklinische bevalling.

In de praktijk wordt hiervoor ook wel de klinische opname geannuleerd (A11) en een nieuw opname bericht voor dagbehandeling/poliklinische bevalling (A01) verstuurd.

ADT/ACK – update patient information (event A08)

Het A08-bericht wordt gestuurd als er een wijziging heeft plaatsgevonden waarvoor geen specifieke trigger event gedefinieerd is. De velden worden zoveel als mogelijk gevuld met de gegevens die actueel waren op het moment van de wijziging. Ook indien bij een opname foutieve gegevens zijn doorgegeven (bijvoorbeeld de opname afdeling of de opnemende specialist) wordt de A08 gebruikt.

Voorbeeld:

Patiënt mevrouw Jeanet L.M.G. van Testpatiënt-van het Hek, geboren 1 januari 1960 te Assen, wijzigt, terwijl zij bij Neurologie, afdeling 6-SCU, kamer 6, bed 1 ligt van telefoonnummer en van postcode. Tevens wordt haar roepnaam “Jannie” toegevoegd aan haar gegevens.

ADT/ACK – patient departing – tracking (event A09)

De berichten A09- en A10 worden gebruikt voor patiëntvolgsystemen om een patiënt tijdelijk naar een andere locatie over te plaatsen, zonder dat het oorspronkelijke bed van de patiënt wordt vrijgegeven. Vanaf de oorspronkelijke patiëntlocatie moet dan een A09 bericht worden gestuurd en als de patiënt is gearriveerd op de tijdelijke locatie (bijvoorbeeld OK, Intensive Care Unit, enz.) moet daar vandaan een A10 bericht worden gestuurd. Als de patiënt terugkeert naar de oorspronkelijke locatie, moeten de berichten andersom worden verstuurd.
Als de overplaatsing toch voor langere tijd blijkt te zijn, en het oude bed moet worden vrijgegeven voor een andere patiënt, moet alsnog een A02 bericht worden verstuurd.

ADT/ACK – patient arriving – tracking (event A10)

Zie de beschrijving bij A09 bericht.

ADT/ACK – cancel admit / visit notofication (event A11)

Een A11-bericht wordt gestuurd als de opname van de patiënt wordt geannuleerd, ofwel ten gevolge van een invoerfout, ofwel omdat bij nader inzien de opname toch geen doorgang kon vinden.
Als ten gevolge van de geannuleerde opname de patiënt opnieuw op de wachtlijst wordt geplaatst of opnieuw wordt gepland, moet hiervoor het bericht (A14 of A05) worden verstuurd.

Voorbeeld:

De opname van patiënt mevrouw Jeanet L.M.G. van Testpatiënt-van het Hek, geboren 1 januari 1960 te Assen, wordt op 19 september 2008 geannuleerd.

ADT/ACK – cancel transfer (event A12)

Een A12-bericht wordt gestuurd als de overplaatsing van de patiënt wordt geannuleerd, ofwel ten gevolge van een invoerfout, ofwel omdat bij nader inzien de overplaatsing toch geen doorgang kon vinden. Het veld PV1-3 ‘Assigned Patiënt Location’ moet de locatie van de patiënt bevatten waar de patiënt lag voorafgaand aan de (geannuleerde) overplaatsing. Bij voorkeur dient alleen de laatste overplaatsing hiermee te worden geannuleerd.

Voorbeeld:

De overplaatsing van patiënt mevrouw Jeanet L.M.G. van Testpatiënt-van het Hek, geboren 1 januari 1960 te Assen, wordt op 18 september 2008 geannuleerd. Ze zou alleen van bed 1 naar bed 2 verlegd zijn binnen dezelfde afdeling 6-SCU, kamer 6.

ADT/ACK – cancel discharge / end visit (event A13)

Een A13-bericht wordt gestuurd als het ontslag van de patiënt wordt geannuleerd, ofwel ten gevolge van een invoerfout, ofwel omdat bij nader inzien het ontslag toch geen doorgang kon vinden.
Het veld PV1-3 ‘Assigned Patient Location’ moet de locatie van de patiënt bevatten na de annulering.

Voorbeeld:

Het eerder verstuurde ontslag van patiënt mevrouw Jeanet L.M.G. van Testpatiënt-van het Hek, geboren 1 januari 1960 te Assen, wordt op 19 september 2008 geannuleerd vanwege een ongeval.

ADT/ACK – pending admit (event A14)

Een A14-bericht wordt gestuurd om aan te geven dat een patiënt wordt ingepland voor opname. Dit  A14-bericht kan vooraf zijn gegaan door een A05 bericht. Als de opname van de patiënt echter direct wordt ingepland, is een A05 bericht niet nodig.
De geplande opnamedatum/-tijd wordt in PV2-8 ‘Expected  Admit Date/time’ gezet. Pas als de patiënt definitief wordt opgenomen, wordt dit gemeld middels een A01-bericht, waarbij het veld PV1-44 ‘Admit Date/time’ met de opnamedatum/-tijd wordt gevuld.

ADT/ACK – pending transfer (event A15)

 

ADT/ACK – pending discharge (event A16)

Een A16-bericht wordt gebruikt om een gepland ontslag van een patiënt door te geven. De geplande datum/tijd van ontslag wordt in PV2-9 ‘Expected Discharge Date/time’ gezet. De echte ontslagdatum/-tijd wordt pas gevuld bij het ontslagbericht A03.

ADT/ACK – swap patients (event A17)

Een A17-bericht wordt gestuurd om aan te geven dat twee patiënten van bed wisselen.

Voorbeeld:

Patiënten mevrouw Jeanet L.M.G. van Testpatiënt-van het Hek en mevrouw Hendrika M. van de Berg-Dijksma worden van bed verwisseld.

ADT/ACK – merge patient information (event A18)

Niet meer gebruiken. In plaats hiervan event A40 (Merge patiënt – internal ID) gebruiken.

QRY/ADR – patient query (event A19)

De patiënt query wordt geïnitieerd door een QRY bericht en beantwoord door een ADR bericht. Zie hoofdstuk 5 voor het gebruik van queries.

Als wordt gevraagd om een vervallen patiëntnummer, dan in PID-3 ‘Patient Identifier List’ het preferente nummer vermelden en de andere nummers in PD1-10 ‘Duplicate Patiënt’ de niet-preferente nummers vermelden.

ADT/ACK – bed status update (event A20)

Een A20-bericht wordt gestuurd om, los van een patiënt, een wijziging in de status van een bed door te geven. Dit dient om aan te geven of een bed al dan niet beschikbaar is.

ADT/ACK – patient goes on a leave of absence (event A21)

Een A21-bericht wordt gestuurd om aan te geven dat een patiënt de instelling tijdelijk heeft verlaten, bijvoorbeeld voor weekendverlof. Het bed blijft gereserveerd voor de patiënt.

ADT/ACK – patient returns from a leave of absence (event A22)

Een A22 bericht wordt gestuurd om het einde aan te geven van een tijdelijke afwezigheid van een patiënt, die bijvoorbeeld voor weekendverlof naar huis is geweest. Het is de tegenhanger van A21-bericht.

ADT/ACK – delete a patient record (event A23)

Een A23-bericht wordt gestuurd om een patiëntrecord volledig te verwijderen, bijvoorbeeld omdat de gegevens niet meer relevant zijn of omdat de patiënt daar zelf om vraagt.

ADT/ACK – link patient information (event A24)

Een A24-bericht wordt gestuurd om twee patiënten aan elkaar te koppelen. In principe wordt geen uitspraak gedaan over de preferentie van een van beide nummers. Als een keuze moet worden gemaakt, dan is het eerste nummer preferent, conform de opbouw van het event A40 (Merge patiënt – internal ID) bericht met het MRG segment.

Voorbeeld:

Gegevens van patiënt Bert J. Boomsma met volledig gecontroleerde gegevens volgens de Wbsn-z worden gekoppeld aan de gegevens van patiënt B. Boomsma die nog in het geheel geen burgerservicenummer of WID-controle daarbij had.

ADT/ACK – cancel pending discharge (event A25)

Een A25-bericht wordt gestuurd als een gepland ontslag (A16 event) niet doorgaat.

ADT/ACK – cancel pending transfer (event A26)

 

ADT/ACK – cancel pending admit (event A27)

Een A27-bericht wordt gebruikt als een geplande opname (A14 event) niet doorgaat. Als de patiënt na annulering van de geplande opname weer op de wachtlijst staat, moet hiervan expliciet melding worden gemaakt via een A05 (Pre-admit a patient).

ADT/ACK – add person or patient information (event A28)

 

ADT/ACK – delete person information (event A29)

 

ADT/ACK – merge person information (event A30)

 

ADT/ACK – update person information (event A31)

 

ADT/ACK – cancel patient arriving – tracking (event A32)

 

ADT/ACK – cancel patient departing – tracking (event A33)

 

ADT/ACK – merge patient information – patient ID only (event A34)

 

ADT/ACK – merge patient information – account number only (event A35)

 

ADT/ACK – merge patient information – patient ID & account number (event A36)

 

ADT/ACK – unlink patient information (event A37)

 

ADT/ACK – cancel pre-admit (event A38)

 

ADT/ACK – merge person – patient ID (event A39)

 

ADT/ACK – merge person – patient identifier list (event A40)

Het A40-bericht moet alleen worden gebruikt voor het daadwerkelijk (onomkeerbaar) samenvoegen van alle informatie van twee patiëntnummers onder een patiëntnummer, bijvoorbeeld in het geval van correctie van (tijdelijke) patiëntnummers. In andere gevallen wordt een koppeling van patiëntnummers gebruikt (events A24 en A37). Het voordeel van koppelen t.o.v. samenvoegen is dat er geen informatie verloren gaat en dat het een herstelbare actie is (via het unlink patiënt event A37).

ADT/ACK – merge account – patient account number (event A41)

 

ADT/ACK – merge visit – visit number (event A42)

 

ADT/ACK – move patient information – patient identifier list (event A43)

 

ADT/ACK – move account information – patient account number (event A44)

 

ADT/ACK – move visit information – visit number (event A45)

 

ADT/ACK – change patient ID (event A46)

 

ADT/ACK – change patient identifier list (event A47)

Een A47-bericht wordt gestuurd om wijzigingen in de Patient Identifier List (PID-3) door te geven. In de Patient Identifier List staat onder andere het burgerservicenummer. Merk op dat wijzigingen in de patiëntidentificatie grote gevolgen kunnen hebben. In de internationale gids voor versie 2.4 staat vanaf paragraaf 3.6.2 een uitgebreide toelichting van hoe het mechanisme met berichten van samenvoegen (merge), verplaatsen (move) en wijzigingen (change) werkt.

Voorbeeld:

Patiënt mevrouw Jeanet L.M.G. van Testpatiënt-van het Hek, geboren 1 januari 1960 te Assen, wordt op 7 maart het verkeerd vastgelegde BSN 123456782 na WID controle en BSN verificatie gewijzigd in BSN 164791528.

ADT/ACK – change alternate patient ID (event A48)

 

ADT/ACK – change patient account number (event A49)

 

ADT/ACK – change visit number (event A50)

 

ADT/ACK – change alternate visit ID (event A51)

 

ADT/ACK – cancel leave of absence for a patient (event A52)

 

ADT/ACK – cancel patient returns from a leave of absence (event A53)

 

ADT/ACK – change attending doctor (event A54)

Een A54-bericht wordt verstuurd als de behandelende arts de patiënt overdraagt aan een andere behandelaar binnen de instelling. De nieuwe behandelende arts wordt in veld PV1-7 ‘Attending Doctor’ doorgegeven.

ADT/ACK – cancel change attending doctor (event A55)

Een A55 bericht wordt verstuurd als annuleren van de overdracht. De oude behandelende arts wordt in veld PV1-7 ‘Attending Doctor’ doorgegeven.

Get person demographics (QBP) and response (RSP) (events Q21 and K21)

 

Find candidates (QBP) and response (RSP) (events Q22 and K22)

 

Get corresponding identifiers (QBP) and response (RSP) (events Q23 and K23)

 

Allocate identifiers (QBP) and response (RSP) (events Q24 and K24)

 

ADT/ACK – update adverse reaction information (event A60)

 

ADT/ACK – change consulting doctor (event A61)

Een A61-bericht wordt verstuurd als een medebehandelde arts van de patiënt wijzigt. De nieuwe medebehandelde arts wordt in veld PV1-9 ‘Consulting Doctor’ doorgegeven.

ADT/ACK – cancel change consulting doctor (event A62)

Een A62 bericht wordt verstuurd als annulering van de wijziging van medebehandelaar (A61 bericht). Het veld  PV1-9 ‘Consulting Doctor’ bevat de medebehandelaar van voor de wijziging.

Soortgelijke Berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Meest Bekeken Berichten

Menu